یک درس زندگی هست که خیلی دیر متوجهش شدم. همین امروز گرفتمش. برای نویسنده، هنرمند، استاد یا هر چیز موفق دیگه ای شدن هیچ نیازی به استعداد، سواد، ذوق یا سخت کوشی نیست. با داشتن اعتماد بنفس (غیر کاذب یا کاذب) موفقیت خود بخود حاصل میشه. کافیه هر چیزی که …