-نمیخوابه!! جیغ می زد و پاهایش را روی زمین می کوبید. قانون اول تمام عروسک ها این است که وقتی روی پایت می خوابانی شان بخوابند. و وقتی بلندشان می کنی بیدار شوند. عروسک سارا به این قانون عمل نمی کرد. در واقع روزهای اول این کار را می کرد …