میرم دانشگاه شهرکردو آتیش میزنم. باورکنید میرم دانشگاه شهرکردو آتیش میزنم. وقتی دانشگاه شهرکردو آتیش بزنم میفهمید چه خدمتی به بشریت کردم. میرم تک تک دفترهای آموزش رو آتیش میزنم. مدیرگروه رو آتیش میزنم. سیستم و سرور رو آتیش میزنم. سهیلا هم یه بمب بزرگ وسط دانشگاه میذاره که همشون …