زندگی گزینه ی انصراف ندارد. نمی شود وسط آن پشیمان شوی و بگویی نچ. خوب نبود از اول. یا بگویی نه از اینجا دارد کج می رود بزنید عقب زاویه مسیرم را تنظیم کنم. زندگی منو تنظیمات ندارد. یعنی داردها. ولی در حد تنظیمات پروژکتور کهنه ی دانشکده است که …