زندگی گزینه ی انصراف ندارد. نمی شود وسط آن پشیمان شوی و بگویی نچ. خوب نبود از اول. یا بگویی نه از اینجا دارد کج می رود بزنید عقب زاویه مسیرم را تنظیم کنم. زندگی منو تنظیمات ندارد. یعنی داردها. ولی در حد تنظیمات پروژکتور کهنه ی دانشکده است که …

گاهی کسانی که زیاد کتاب می خوانند این اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند و فکر می کنند شخصیت اول داستان اند و  تمام ماجراهای زندگی شان آخر و عاقبت خوشی پیدا می کند. این اشتباه را همه ی انسان ها در مراحل مختلف زندگی شان مرتکب می شوند. اما …